Điều khoản và điều kiện

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

TRANG WEB NÀY DO TRUST ME S.R.O. (AROFOOD) SỞ HỮU VÀ VẬN HÀNH. VUI LÒNG ĐỌC THỎA THUẬN NÀY MỘT CÁCH CẨN THẬN. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY QUẢN LÝ VIỆC SỬ DỤNG AROFOOD CỦA BẠN VÀ TRANG WEB NÀY DO CÔNG TY TRUST ME SỞ HỮU VÀ ĐIỀU HÀNH. KHI BẠN ĐỒNG Ý SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI, BẠN TỰ ĐỘNG ĐỒNG Ý VỚI CHÚNG. CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI.Thỏa thuận này (“Thỏa thuận”) điều chỉnh việc bạn sử dụng Trang web và việc bạn truy cập và sử dụng nội dung, bài đăng, liên kết, trang, dịch vụ và / hoặc các tài liệu khác được cung cấp trên Trang web và bất kỳ trang nào khác mà AROFOOD có thể cung cấp và bất kỳ mức thấp hơn nào các miền cấp của những điều đã nói ở trên (gọi chung là tạo thành “Dịch vụ”). Bằng cách truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào, bạn đồng ý rằng bạn bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này, vì Thỏa thuận này có thể được sửa đổi hoặc bổ sung theo thời gian và đồng ý với tất cả các quy tắc hoạt động có thể được AROFOOD công bố trên các Trang web. Tất cả các quy tắc này được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu này.

1. QUYỀN SỞ HỮU

Tất cả phần mềm, nội dung và tài liệu được sử dụng hoặc xuất hiện trên Trang web là tài sản độc quyền của AROFOOD hoặc các nhà cấp phép của AROFOOD và được bảo vệ bởi Cộng hòa Séc và luật bản quyền, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ quốc tế. Không được phép sao chép, bán hoặc khai thác tài liệu từ Dịch vụ mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của AROFOOD và bất kỳ chủ sở hữu bản quyền hiện hành nào khác. Bạn không có được bất kỳ quyền sở hữu nào do tải xuống tài liệu từ Dịch vụ. Nếu chúng tôi yêu cầu hoặc cho phép gửi ý kiến ​​và / hoặc ý tưởng của bạn, thì trước khi gửi, bạn có thể phải ký một thỏa thuận do AROFOOD chuẩn bị để xác nhận rằng tất cả các ý kiến, ý tưởng, đề xuất và phản hồi khác do bạn gửi có thể được sử dụng bởi AROFOOD mà không có bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào và miễn phí.

2. SỬ DỤNG CÁ NHÂN.

Bạn chỉ được phép truy cập, xem và giữ lại bản sao các trang của Trang web này chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được sao chép, tải xuống, xuất bản, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ tài liệu nào trên Trang web này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng cá nhân của bạn trừ khi được AROFOOD cho phép bằng văn bản.

3. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA.

Bạn không thể sử dụng Dịch vụ để truyền tải tài liệu: (i) có bản quyền, trừ khi bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đã được sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền; (ii) tiết lộ bí mật kinh doanh, trừ khi bạn sở hữu chúng hoặc được sự cho phép của chủ sở hữu; hoặc (iii) vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của người khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác.

4. QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN.

Bằng cách chấp nhận Thỏa thuận này và gửi thông tin cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng, thu thập và chia sẻ thông tin đó theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chính sách Bảo mật của chúng tôi được kết hợp bằng cách tham chiếu vào Thỏa thuận này.

5. LIÊN KẾT.

Đôi khi AROFOOD cung cấp các liên kết đến các trang web khác từ các Trang web. AROFOOD cố gắng đảm bảo rằng mỗi liên kết từ các Trang web đều phù hợp với người tiêu dùng. Tuy nhiên, AROFOOD không xác nhận các trang liên kết và AROFOOD không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang liên kết nào.

6. QUYỀN SỬA ĐỔI THỎA THUẬN NÀY.

AROFOOD có quyền bất cứ lúc nào để sửa đổi và sửa đổi Thỏa thuận này, và áp đặt các điều khoản hoặc điều kiện mới hoặc bổ sung (gọi chung là “Điều khoản bổ sung”) đối với việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Các Điều khoản Bổ sung như vậy có hiệu lực ngay lập tức và được đưa vào Thỏa thuận này khi được AROFOOD đăng lên Trang web. Việc sử dụng Trang web sau thông báo như vậy cho thấy bạn chấp nhận tất cả các Điều khoản bổ sung đó.

7. XEM LẠI / CHẤM DỨT DỊCH VỤ.

AROFOOD có quyền, bất cứ lúc nào, sửa đổi hoặc ngừng, tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ và / hoặc từ chối hoặc hạn chế bất kỳ ai truy cập vào bất kỳ Dịch vụ nào, có hoặc không có thông báo và theo quyết định riêng của mình. AROFOOD sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

8. AROFOOD KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM.

BẠN SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ VỚI RỦI RO DUY NHẤT CỦA BẠN. CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “HIỆN CÓ”, KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM VỀ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ TÍNH KHẢ NĂNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG CÓ PHẠM VI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ CỦA BÊN THỨ BA, TIÊU ĐỀ, HẢI QUAN, THƯƠNG MẠI, TÁC DỤNG QUÝ, CHÍNH XÁC NỘI DUNG THÔNG TIN HOẶC TÍCH HỢP HỆ THỐNG. AROFOOD KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TRANG WEB SẼ CÓ SN HOẶC HOẠT ĐỘNG TRONG MỘT NGƯỜI QUẢN LÝ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG CÓ LỖI HOẶC RẰNG CÁC LỖI HOẶC LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. BỔ SUNG, AROFOOD KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN CÓ SN HOẶC QUA TRANG WEB ĐƯỢC PHÊ DUYỆT, CHÍNH XÁC HOẶC SN SÀNG ĐỂ SỬ DỤNG TRONG BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN CỤ THỂ NÀO VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TỪ QUYẾT ĐỊNH TRONG ĐÓ NỘI DUNG RẤT BẤT HỢP PHÁP. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ bảo đảm ngụ ý